نمایش کارت شبکه و لینک ها (اتصال و عدم اتصال) در سولاریس Solaris

 

نمایش کارت شبکه و لینک ها (اتصال و عدم اتصال) در سولاریس   Solaris

 
برای اینکار از دستور dladm استفاده میکنیم

#dladm

 
برای دیدن وصل بودن لینک و آپ و دان بودن کارت شبکه از :

# dladm show-dev

nxge0 link: down speed: 0 Mbps duplex: unknown

nxge1 link: down speed: 0 Mbps duplex: unknown

nxge2 link: up speed: 1000 Mbps duplex: full

nxge3 link: up speed: 1000 Mbps duplex: full

 

و برای نمایش حالتشون:

 

 

# dladm show-link

nxge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: nxge0

nxge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: nxge1

nxge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: nxge2

nxge3 type: non-vlan mtu: 1500 device: nxge

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *